Zasady Przyjęcia i Pobytu

Ośrodek Psychoterapii Revenu przyjmuje dziewczęta i chłopców w wieku od 16 do 26 lat. Pobyt w Ośrodku jest możliwy wyłącznie na podstawie indywidualnego kontraktu zawartego na czas określony z każdym uczestnikiem programu. Poszczególne kontrakty zawierają w swej części ogólnej (dotyczącej wszystkich realizujących dany kontrakt) wykaz zadań i celów oraz obowiązków i wymagań, wynikających z teoretycznych założeń programu. Ich zrealizowanie, zakończone rozliczeniem jednego kontraktu i ewentualnym zawarciem kolejnego, pociąga za sobą przyznanie określonych uprawnień, bądź zwolnień z ograniczeń oraz – wyznaczenie nowych zadań i obowiązków, charakterystycznych dla następnego kontraktu.

Kontrakty obok części ogólnej mogą zawierać także część szczegółową (aneks), uwzględniającą osobiste potrzeby i możliwości każdego z uczestników programu. Mogą być one również indywidualnie renegocjowane w trakcie realizacji programu – w szczególnych wypadkach dotyczyć to może zmiany czasu obowiązywania kontraktu.

Osoby przyjmowane są dobrowolnie, warunkiem przyjęcia jest zaakceptowanie przez nie programu i regulaminu Ośrodka Psychoterapii Revenu.

Jadąc do ośrodka należy wziąć ze sobą:

  • ubranie odpowiednie do pory roku
  • środki czystości
  • dokumentację medyczną (wypisy ze szpitala, orzeczenia itd)
  • dokumenty tj. legitymacja szkolna, dowód osobisty