Uwierz w siebie

Co Wy na to? Bardzo trudno jest nie przeglądać się w czyichś oczach… szukamy tam zrozumienia, uznania, szacunku czy podziwu..ale szacunek do nas zaczyna się od nas… wiec szukajmy najpierw u siebie.

War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w sto­sun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uza­leżniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu.

Revenu, 3 września 2017